Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, abonnementen en overeenkomsten van Dare to Design, in relatie tot haar producten aangeboden op Dare to Mail of afgeleiden daarvan. Het accepteren van een aanbieding, het activeren van een account of het aangaan van een abonnement via eerdergenoemde site(s), houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Intellectuele eigendomsrechten

1.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de software, documentatie en/of diensten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Dare to Design en worden slechts aan u ter beschikking gesteld voor de overeengekomen periode. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op het intellectueel eigendomsrecht.

1.2 Dare to Design garandeert dat de aan u geleverde software en/of de online dienst geen inbreuk maakt op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

2 Uw Dare to Mail account

2.1 Het account is een faciliteit van Dare to Mail waarmee u, via internet, uw persoonlijke relaties een online nieuwsbrief kunt sturen.

2.2 De gegevens in uw account zijn persoonlijk en kunnen alleen benaderd worden nadat u heeft ingelogd met uw persoonlijke inloggegevens.

2.3 Uw gegevens worden extra beveiligd opgeslagen op de computersystemen van Dare to Mail. Dare to Design tracht op allerlei manieren om misbruik van buitenaf te voorkomen. Mocht onverhoopt toch misbruik ontstaan van gegevens op de Dare to Mail computersystemen, dan is Dare to Design hier niet aansprakelijk voor te stellen.

2.4 Dare to Design zal gegevens uit uw account nooit openbaar maken aan derden.

2.5 Door uw account te activeren gaat u akkoord met het ontvangen van productinformatie en de Dare to Design nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat informatie over producten en diensten van Dare to Design.

2.6 U kunt uw account altijd opzeggen. Uw gegevens worden dan uit het systeem verwijderd. U kunt dan geen gebruik meer maken van de dienst totdat u een nieuw account aanvraagt. Uw contactgegevens en eventuele orderinformatie blijven wel bewaard.

2.7 Dare to Design is gerechtigd om binnen uw Dare to Mail account commerciële boodschappen te vertonen. De inhoud en de frequentie van deze boodschappen worden door Dare to Design bepaald.

2.8 Hoewel Dare to Design tracht alle vragen betreffende Dare to Mail snel en adequaat te beantwoorden, geeft Dare to Design geen supportgarantie indien u gebruik maakt van een proef account van Dare to Mail.

3 Aanbiedingen, prijzen, betalingen en gebruiksduur

3.1 Alle aanbiedingen op Dare to Mail zijn vrijblijvend en Dare to Design behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de prijzen te wijzigen.

3.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.3 Betaling van een Dare to Mail account geschiedt eens per jaar. Hiervoor ontvangt u een factuur.

3.4 Een overeenkomst komt definitief tot stand na acceptatie van uw bestelling door Dare to Design en zodra uw betaling per bank op de daartoe aangegeven rekening van Dare to Design definitief is bijgeschreven.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Dare to Design gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Een definitieve overeenkomst betreft het, niet exclusieve en niet overdraagbare, gebruiksrecht de overeengekomen software en/of dienst gedurende de overeengekomen periode te mogen gebruiken. Het betreft uitdrukkelijk niet het intellectueel of industrieel eigendomsrecht.

3.7 Het gebruiksrecht voor een betaald abonnement is 12 maanden, tenzij anders vermeld op het moment van aankoop. Het gebruiksrecht voor de online dienst m.b.t. het abonnement wordt u verleend door het toesturen van inloggegevens waarmee u uw account kunt bereiken.

3.8 U kunt uw overeenkomst m.b.t. een betaald abonnement beëindigen via Dare to Mail. Pas nadat u zich ervan heeft verzekerd middels een ontvangstbevestiging van Dare to Mail dat dit bericht is aangekomen, is uw opzegging een feit. De overeenkomst blijft in dat geval bestaan tot de einddatum.

3.9 Abonnementen worden zonder wederopzegging stilzwijgend verlengd, telkens voor de duur van 12 maanden.

3.10 Dare to Design kan een abonnement beëindigen door u uiterlijk 2 maanden voor de einddatum per email een opzegging te sturen. Dare to Design dient dan haar verplichtingen tot de einddatum na te komen.

3.11 Dare to Design kan een abonnement per direct beëindigen bij geconstateerd misbruik, als SPAM van het systeem.

3.12 Na beëindiging van deze overeenkomst vervallen alle in deze overeenkomst genoemde rechten en plichten.

3.13 Uw verplichting tot betaling van het overeengekomen bedrag eindigt echter pas, nadat u hebt voldaan aan uw verplichting om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Dare to Design zal vooruitbetaalde bedragen niet aan u restitueren.

4 Overmacht

4.1 Dare to Design kan in geval van overmacht de uitvoering van de online dienst ofwel de uitvoering van uw abonnement opschorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat Dare to Design verplicht is tot schadevergoeding. Dare to Design dient u in dat geval hiervan schriftelijk of per email op de hoogte te stellen.

4.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Dare to Design kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar (volgens de wet) toerekenbare schuld.

5 SPAM beleid

5.1 Dare to Mail mag op geen enkele wijze ingezet worden voor het verzenden van ongevraagde bulk e-mail (ook wel SPAM genoemd). De regels tegen SPAM moeten worden nageleefd volgens de wet Telecom zoals de OPTA deze heeft opgesteld.

5.2 Overtreding van het SPAM beleid kan een tijdelijke of permanente afsluiting van uw account tot gevolg hebben.

6 Diversen

5.1 Dare to Design heeft het recht de prijs en de voorwaarden van uw abonnement aan te passen. Deze wijzigingen zullen u per e-mail worden medegedeeld. In dat geval heeft u het recht de overeenkomst per direct op te zeggen.

5.2 U dient in dat geval binnen 28 dagen na ontvangst van de wijzigingsmededeling, aan Dare to Design te bevestigen dat u de overeenkomst wenst te beëindigen. De beëindiging gaat dan in op de einddatum van de overeengekomen periode.

5.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Dare to Design vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

5.4 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

5.5 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op www.daretomail.nl beschikbaar voordat en op het moment dat uw account wordt geactiveerd ofwel een abonnement afsluit. Vóór activeren van uw account dient u deze voorwaarden te accepteren.

Inloggen

Gebruikersnaam

Wachtwoord


Wachtwoord vergeten?

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven, van de ontwikkelingen bij Dare to Mail meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Naam

E-mailadres